Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Rukovodilac Instituta: Van. prof. dr. Đani Rahimić

 • Tel: +387 36 514 889 
 • Tel: +387 36 514 862
 • eMail: gf[@]unmo[.]ba

U okviru fakulteta postoji Institut Građevinskog fakultet, kroz koji fakultet realizuje svoju naučno–istraživačku, visokostručnu, stručnu i savjetodavnu djelatnost u oblasti građevinarstva. Nastao je u procesu integracie Univerziteta 2014. godine, integriranjem Zavoda za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija (ZPIMK) i Zavoda za energetsku efikasnost i zaštitu okoliša (ZEEZO). Institut je lociran u novoj zgradi fakulteta sa savremeno opremljenim laboratorijama. U Institutu studenti izvode laboratorijske vježbe predviđene nastavnim planovima i programima važećih studijskih programa prvog, drugog i trećeg cikusa. Institut je jedan od nosilaca naučnog rada, transfera znanja između privrede i Univerziteta, te veza između naučno-istraživačkog rada, praktičnih probelma iz industrije i visokoškolskog obrazovanja.

Institut je uspješno realizovao više od 40 naučno-istraživačkih projekata, preko 400 naučnih i stručnih projekata za potrebe privrede različitog stepena složenosti.

Osnovni zadaci Instituta Građevinskog fakulteta su:

 • razvoj i unapređenje naučno-istraživačkog i visokostručnog rada iz oblasti građevinarstva,
 • obrazovanje i usavršavanje novog nastavnog kadra,
 • praktično osposobljavanje mlađih naučnika i istraživača,
 • eksperimentalni rad i laboratorijska nastava,
 • rješavanje složenih zadataka za potrebe privrede,
 • saradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Institut za humanističke nauke Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru kao naučnoistraživačka ustanova bavi se društvenim i srodnim istraživanjima koje karakterizira njegovanje interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti, te razvitkom logistike za empirijska istraživanja.

Djelatnost Instituta je naučnoistraživački rad iz: književnosti, jezikā, historije, kulturne baštine, komunikoloških istraživanja, filozofije, dramske umjetnosti i drugih humanističkih nauka, te afirmacija i podrška osnovne djelatnosti Fakulteta humanističkih nauka kroz organizacione centre Instituta.

Organizacija Instituta je definirana kroz aktivnosti centara i njihovih odjela i to:

1. Centar za istraživanje historije BiH

 • Odjel za stari i srednji vijek;
 • Odjel za novi vijek i savremeno doba.

2. Centar za proučavanje kulturno-histroijskog naslijeđa

 • Odjel za proučavanje spomenika materijalne kulture;
 • Odjel za proučavanje pisanih izvora, audio i videozapisa i slikovnih izvora.

3. Centar za komunikološka istraživanja 

 • Odjel za medijska istraživanja; 
 • Odjel za istraživanje javnog mnijenja.

4. Centar za lingvistička istraživanja  

 • Odjel za bosanski, hrvatski, srpski jezik; 
 • Odjel za njemački jezik; 
 • Odjel za engleski jezik; 
 • Odjel za turski jezik.

5. Centar za književnoteorijska istraživanja 

 • Odjel za bosanskohercegovačku i južnoslavensku književnost; 
 • Odjel za američku i englesku književnost; 
 • Odjel za njemačku književnost; 
 • Odjel za tursku književnost.

Link sa informacijama na webu:  https://fhn.edu.ba/institut-za-humanisticke-nauke/

Prema Statutu Instituta, prodekan za NIR je i rukovdilac Instituta.

Rukovodilac Instituta: doc.dr. Edim Šator, prodekan za NIR

Institut za prirodne nauke je osnovan sredinom 2017. godine kao organizaciona jedinica Nastavničkog fakulteta. U okviru Instituta formirane su dvije hemijske laboratorije čime je stvorena, po kadrovima i opremi, jaka radna jedinica, sposobna za obavljanje kompleksnih zadataka u oblastima naučnog, nastavnog i visokostručnog rada iz oblasti hemije. Hemijske laboratorije raspolažu s naprednom opremom za uzorkovanje i terenska mjerenja, kao i opremom za laboratorijske analize uzoraka vode i hrane. U laboratorijama se odvijaju nastavne aktivnosti kroz niz obaveznih i izbornih predmeta, na dodiplomskim i diplomskim studijama za studente Hemije i Biologije, te naučno-istraživačke i druge naučne djelatnosti u okviru plana i programa naučnog rada iz oblasti hemije.

Direktor: Sejit Bobar 
Tel: 061 430 927

Primarni zadatak Instituta za kineziologiju je naučno-istraživačka djelatnost u osnovnim, razvojnim i primijenjenim istraživanjima iz oblasti Kineziologije kao nauke, pri čemu su sadržaji i ciljevi naučno-istraživačkog rada usklađeni sa zadacima i ciljevima Nastavničkog fakulteta i Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Područje rada Instituta je stvaranje, primjena, transfer znanja i informacija, kreiranje inovativnih rješenja i iskustava u oblasti kinezioloških istraživanja. Kroz institut učestvujemo u naučnim istraživanjima, te pružamo usluge savremene dijagnostike i ekspertiza, a naročito u:

 • kreiranju i realizaciji strateških pravaca naučno-istraživačkog razvoja,
 • realizaciji naučno-istraživačkih, razvojnih, aplikativnih i stručnih projekata,
 • laboratorijskim i terenskim istraživanjima prema projektima ugovorenim s obrazovnim, privrednim, društvenim i ostalim pravnim i fizičkim licima,
 • evaluaciji i valorizaciji testiranjem i mjerenjem dobijenih podataka,
 • planiranju, programiranju, projektovanju i transferu fundamentalnih, razvojnih i aplikativnih naučnih rješenja u domenu matičnih kompetencija,
 • ekspertnim analizama, studijama, elaboratima,
 • koordinaciji, organizaciji, funkcionisanju, povezivanju i saradnji u oblasti sporta u okviru Univerziteta i ostalih zainteresovanih domaćih i inostranih institucija,
 • uspostavljanju i realizaciji međuinstitucionalne saradnje s domaćim i inostranim partnerima,
 • izdavanju i kreiranju naučnih, stručnih, obrazovnih, promotivnih i drugih edicija, razvijanju svijesti o vrijednosti tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom,
 • obavljanju ostalih komplementarnih formi naučnog i istraživačkog rada prema sopstvenim programima.

Korisnici Instituta za kineziologiju su: 

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, 
 • rekreativci, aktivni vrhunski sportisti, 
 • učenici osnovnih i srednjih škola, 
 • osobe treće dobi i rekovalescenti, 
 • naučni radnici i istraživači.

Direktor: Ekrem Čolakhodžić 
Tel: 061 194 685

„Institut za poljoprivredu i zaštitu okoliša“ u Mostaru je nastavno-naučna i naučno-istraživačka jedinica u sastavu Agromediteranskog fakulteta. Sredstva, prostor, oprema i kadrovi za rad Instituta osiguravaju se sa Fakulteta kao i sticanjem vlastitih sredstava iz vlastitih prihoda. Institut zastupa i predstavlja dekan fakulteta. Prodekan za naučnoistraživački rad je direktor Instituta.

Zgradu je izgrađena sredstvima koje je obezbijedila TIKA (Turska razvojna agencija), a svečano je otvorena 10.7.2012. godine. U okviru instituta djeluju tri laboratorija:

 • pedološka laboratorija
 • mikrobiološka laboratorija
 • laboratorija za proizvodnju sadnog materijala kulturom meristema

TIKA je opremila i laboratoriju za kontrolu kvalitete meda.

Naučno istraživački rad na Fakulteta organizuje se u okviru Instituta za poljoprivredu i zaštitu okoliša. Naučno istraživačka djelatnost Instituta temelji se na načelima:

 • slobode naučnog istraživanja i stvaralaštva,
 • javnosti rada,
 • zaštite prava intelektualnog vlasništva,
 • konkurentnosti ideja i prijedloga,
 • nedodirljivosti i sigurnosti čovjekove ličnosti i dostojanstva,
 • etičnosti i odgovornosti naučnika i istraživača za posljedice vlastitog rada,
 • brige za zaštitu okoline,
 • povezanosti naučnih istraživanja i visokoškolske obuke,
 • uključenosti u međunarodnu naučnu djelatnost.

Uposlenici Fakulteta su i uposlenici Instituta koji obavljaju naučnu i istraživačku djelatnost.

Direktor: prof.dr Elma Temim

Institut za mašinstvo je formiran i djeluje kao naučnoistraživačka jedinica Mašinskog fakulteta. Nastao je početkom osamdasetih godina, prerastanjem iz Zavoda za mašinstvo, prva naučnoistraživačke institucije na području Hercegovine, koja se bavila problematikom metaloprerađivačke industrije.
Prije rata kao i danas Institut za mašinstvo je bio nosilac naučnog rada, nosilac transfera znanja, most između industrije i Univerziteta, veza između proizvodnog procesa fundamentalnih istraživanja i visokoškolskog obrazovanja.
Institut je uspješno realizovao više od 50 naučnoistraživačkih projekata, preko 500 naučnih i stručnih projekata za potrebe privrede, te ogroman broj usluga različitog nivoa složenosti. Danas, u promjenjenim okolnostima Institut je koncipiran tako da se kroz njegovo djelovanje, na najpodesniji način, uključuju svi uposleni i saradnici fakulteta, na rješavanju naučnih, stručnih i proizvodnih problema.

Institut je osposobljen za rješavanje i najsloženijih zadataka i ostvaruje zapaženu saradnju sa srodnim institucijama u zemlji , a ima podršku i od većeg broja stranih Univerziteta, što predstavlja dodatnu garanciju njegovog budućeg razvoja i napretka.

01

Institut Građevinskog Fakulteta

U okviru fakulteta postoji Institut Građevinskog fakultet, kroz koji fakultet realizuje svoju naučno–istraživačku, visokostručnu, stručnu i savjetodavnu djelatnost u oblasti građevinarstva. Nastao je u procesu integracie Univerziteta 2014. godine, integriranjem Zavoda za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija (ZPIMK) i Zavoda za energetsku efikasnost i zaštitu okoliša (ZEEZO). Institut je lociran u novoj zgradi fakulteta sa savremeno opremljenim laboratorijama. U Institutu studenti izvode laboratorijske vježbe predviđene nastavnim planovima i programima važećih studijskih programa prvog, drugog i trećeg cikusa. Institut je jedan od nosilaca naučnog rada, transfera znanja između privrede i Univerziteta, te veza između naučno-istraživačkog rada, praktičnih probelma iz industrije i visokoškolskog obrazovanja.

 

Institut je uspješno realizovao više od 40 naučno-istraživačkih projekata, preko 400 naučnih i stručnih projekata za potrebe privrede različitog stepena složenosti.

Osnovni zadaci Instituta Građevinskog fakulteta su:

 • razvoj i unapređenje naučno-istraživačkog i visokostručnog rada iz oblasti građevinarstva,
 • obrazovanje i usavršavanje novog nastavnog kadra,
 • praktično osposobljavanje mlađih naučnika i istraživača,
 • eksperimentalni rad i laboratorijska nastava,
 • rješavanje složenih zadataka za potrebe privrede,
 • saradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
gradevinski

Rukovodilac Instituta: Van.prof. dr. Đani Rahimić Tel:+387 36 514 889

Centar za istraživanje osnovan je u sklopu Erasmus+ CB projekta "Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform - All4R&D", sa ciljem ostvarivanja jače saradnje akademske zajednice i privrede, te povećanje kapaciteta za istraživanje studenata master i doktorskih studija.
Centar za istraživanje raspolaže sa sofisticiranom opremom za nedestruktivna i destruktivna ispitivanja maltera i betona, te njihovih komponenti. Oprema se koristi za nastavnu, naučno–istraživačku i stručnu djelatnost u laboratoriji i na lokaciji građevine (in-situ). Za dodatne informacije KLIKNITE OVDJE.

Rukovodilac Centra za istraživanje: Prof. Dr. Merima Šahinagić-Isović  Tel:+387 36 514 862 

02

Insitut za humanističke nauke

Institut za humanističke nauke Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru kao naučnoistraživačka ustanova bavi se društvenim i srodnim istraživanjima koje karakterizira njegovanje interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti, te razvitkom logistike za empirijska istraživanja.

Djelatnost Instituta je naučnoistraživački rad iz: književnosti, jezikā, historije, kulturne baštine, komunikoloških istraživanja, filozofije, dramske umjetnosti i drugih humanističkih nauka, te afirmacija i podrška osnovne djelatnosti Fakulteta humanističkih nauka kroz organizacione centre Instituta.

Organizacija Instituta je definirana kroz aktivnosti centara i njihovih odjela i to:

1. Centar za istraživanje historije BiH

 • Odjel za stari i srednji vijek;
 • Odjel za novi vijek i savremeno doba.

2. Centar za proučavanje kulturno-histroijskog naslijeđa

 • Odjel za proučavanje spomenika materijalne kulture;
 • Odjel za proučavanje pisanih izvora, audio i videozapisa i slikovnih izvora.

3. Centar za komunikološka

 • Odjel za medijska 
 • Odjel za istraživanje javnog mnijenja.

4. Centar za lingvistička istraživanja

 • Odjel za bosanski, hrvatski, srpski jezik
 • Odjel za njemački jezik
 • Odjel za engleski jezik
 • Odjel za turski jezik.

5. Centar za književnoteorijska istraživanja

 • Odjel za bosanskohercegovačku i južnoslavensku književnost
 • Odjel za američku i englesku književnost
 • Odjel za njemačku književnost
 • Odjel za tursku književnost

Više informacija o Institutu možete pogledati na sljedećem linku.

Prema Statutu Instituta, prodekan za NIR je i rukovdilac Instituta.

Rukovodilac Instituta: doc.dr. Edim Šator, prodekan za NIR

03

Institut prirodnih nauka

Institut za prirodne nauke je osnovan sredinom 2017. godine kao organizaciona jedinica Nastavničkog fakulteta. U okviru Instituta formirane su dvije hemijske laboratorije čime je stvorena, po kadrovima i opremi, jaka radna jedinica, sposobna za obavljanje kompleksnih zadataka u oblastima naučnog, nastavnog i visokostručnog rada iz oblasti hemije. Hemijske laboratorije raspolažu s naprednom opremom za uzorkovanje i terenska mjerenja, kao i opremom za laboratorijske analize uzoraka vode i hrane. U laboratorijama se odvijaju nastavne aktivnosti kroz niz obaveznih i izbornih predmeta, na dodiplomskim i diplomskim studijama za studente Hemije i Biologije, te naučno-istraživačke i druge naučne djelatnosti u okviru plana i programa naučnog rada iz oblasti hemije.

Direktor: Sejit Bobar  Tel:+387 61 430 927

04

Institut za kineziologiju

Primarni zadatak Instituta za kineziologiju je naučno-istraživačka djelatnost u osnovnim, razvojnim i primijenjenim istraživanjima iz oblasti Kineziologije kao nauke, pri čemu su sadržaji i ciljevi naučno-istraživačkog rada usklađeni sa zadacima i ciljevima Nastavničkog fakulteta i Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Područje rada Instituta je stvaranje, primjena, transfer znanja i informacija, kreiranje inovativnih rješenja i iskustava u oblasti kinezioloških istraživanja. Kroz institut učestvujemo u naučnim istraživanjima, te pružamo usluge savremene dijagnostike i ekspertiza, a naročito u:

 • kreiranju i realizaciji strateških pravaca naučno-istraživačkog razvoja,
 • realizaciji naučno-istraživačkih, razvojnih, aplikativnih i stručnih projekata,
 • laboratorijskim i terenskim istraživanjima prema projektima ugovorenim s obrazovnim, privrednim, društvenim i ostalim pravnim i fizičkim licima,
 • evaluaciji i valorizaciji testiranjem i mjerenjem dobijenih podataka,
 • planiranju, programiranju, projektovanju i transferu fundamentalnih, razvojnih i aplikativnih naučnih rješenja u domenu matičnih kompetencija,
 • ekspertnim analizama, studijama, elaboratima,
 • koordinaciji, organizaciji, funkcionisanju, povezivanju i saradnji u oblasti sporta u okviru Univerziteta i ostalih zainteresovanih domaćih i inostranih institucija,
 • uspostavljanju i realizaciji međuinstitucionalne saradnje s domaćim i inostranim partnerima,
 • izdavanju i kreiranju naučnih, stručnih, obrazovnih, promotivnih i drugih edicija, razvijanju svijesti o vrijednosti tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom,
 • obavljanju ostalih komplementarnih formi naučnog i istraživačkog rada prema sopstvenim programima.

Korisnici Instituta za kineziologiju su: 

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, 
 • rekreativci, aktivni vrhunski sportisti, 
 • učenici osnovnih i srednjih škola, 
 • osobe treće dobi i rekovalescenti, 
 • naučni radnici i istraživači.

Direktor: Ekrem Čolakhodžić Tel:+387 61 194 685

 

05

Institut za poljoprivredu i zaštitu okoliša

„Institut za poljoprivredu i zaštitu okoliša“ u Mostaru je nastavno-naučna i naučno-istraživačka jedinica u sastavu Agromediteranskog fakulteta. Sredstva, prostor, oprema i kadrovi za rad Instituta osiguravaju se sa Fakulteta kao i sticanjem vlastitih sredstava iz vlastitih prihoda. Institut zastupa i predstavlja dekan fakulteta. Prodekan za naučnoistraživački rad je direktor Instituta.

Zgradu je izgrađena sredstvima koje je obezbijedila TIKA (Turska razvojna agencija), a svečano je otvorena 10.7.2012. godine. U okviru instituta djeluju tri laboratorija:

 • pedološka laboratorija
 • mikrobiološka laboratorija
 • laboratorija za proizvodnju sadnog materijala kulturom meristema

TIKA je opremila i laboratoriju za kontrolu kvalitete meda.

Naučno istraživački rad na Fakulteta organizuje se u okviru Instituta za poljoprivredu i zaštitu okoliša. Naučno istraživačka djelatnost Instituta temelji se na načelima:

 • slobode naučnog istraživanja i stvaralaštva,
 • javnosti rada,
 • zaštite prava intelektualnog vlasništva,
 • konkurentnosti ideja i prijedloga,
 • nedodirljivosti i sigurnosti čovjekove ličnosti i dostojanstva,
 • etičnosti i odgovornosti naučnika i istraživača za posljedice vlastitog rada,
 • brige za zaštitu okoline,
 • povezanosti naučnih istraživanja i visokoškolske obuke,
 • uključenosti u međunarodnu naučnu djelatnost.

Uposlenici Fakulteta su i uposlenici Instituta koji obavljaju naučnu i istraživačku djelatnost.

Direktor: prof.dr Elma Temim elma.temim@unmo.ba

06

Institut za mašinstvo

Institut za mašinstvo je formiran i djeluje kao naučnoistraživačka jedinica Mašinskog fakulteta. Nastao je početkom osamdasetih godina, prerastanjem iz Zavoda za mašinstvo, prva naučnoistraživačke institucije na području Hercegovine, koja se bavila problematikom metaloprerađivačke industrije. Prije rata kao i danas Institut za mašinstvo je bio nosilac naučnog rada, nosilac transfera znanja, most između industrije i Univerziteta, veza između proizvodnog procesa fundamentalnih istraživanja i visokoškolskog obrazovanja. Institut je uspješno realizovao više od 50 naučnoistraživačkih projekata, preko 500 naučnih i stručnih projekata za potrebe privrede, te ogroman broj usluga različitog nivoa složenosti. Danas, u promjenjenim okolnostima Institut je koncipiran tako da se kroz njegovo djelovanje, na najpodesniji način, uključuju svi uposleni i saradnici fakulteta, na rješavanju naučnih, stručnih i proizvodnih problema.

Institut je osposobljen za rješavanje i najsloženijih zadataka i ostvaruje zapaženu saradnju sa srodnim institucijama u zemlji , a ima podršku i od većeg broja stranih Univerziteta, što predstavlja dodatnu garanciju njegovog budućeg razvoja i napretka.