Kontakti
Print verzija


Home
O Fakultetu
Oglasna tabla
Ispitni rokovi
Rezultati ispita
Rasporedi nastave
Stručni Studij Sporta
Dodiplomski studij
Postdiplomski studij
Pedagoško-didaktička grupa predmeta
Drugi ciklus studija
Visine naknada
Konkurs - rezultati (I rok)
Konkurs - rezultati (II rok)
Konkurs - master
Educa
Sportski logos
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

sep
30

Polaganje didaktičko-pedagoške grupe predmeta

 Konkursi, Doškolovanje
Dosadašnja iskustva, prilikom polaganja pripravničkih ispita, nam ukazuju da su najveće poteškoće imali nastavnici teorijske i stručno-praktične nastave srednjih, odnosno osnovnih škola (inženjeri, ekonomisti, pravnici, ljekari i drugi) koji nisu tokom školovanja slušali i polagali pedagogiju, metodiku, psihologiju, didaktiku, a iste su obavezni položiti u sastavu pripravničkog, odnosno stručnog ispita.
Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje instruktivnu nastavu i ispite iz pomenutih grupa predmeta, kako bi nastavnicima pomogli u pripremanju stručnog (pripravničkog) ispita, kao i u unapređenju njihovih profesionalnih kompetencija u nastavi, a u cilju dobivanja uvjerenja u svrhu samostalnog obavljanja vaspitno-nastavnog rada.
Seminaru mogu prisustvovati oni kandidati, koji od 01. 10. 2010. do 31. 10. 2010. godine na adresu Nastavničkog fakulteta u Mostaru putem pošte ili direktno na protokol Fakulteta, uz prijavu dostave slijedeću dokumentaciju:
1.Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
2.Uvjerenje o državljanstvu
3.Ovjerena kopija diplome o završenom studiju V (VKV), VI (VŠS) odnosno VII stepenu(VSS) odgovarajućeg smjera.

Detaljnije informacije o prijavi , dokumentaciji, bit će izložene na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a iste se mogu dobiti u Sekretarijatu Fakulteta na tel: 036/ 558 275 ; 514-205, 514-204.
Prijava.doc
(25,5 KB)
 

© 2010, Nastavnički fakultet Mostar. Sva prava zadržana.