Kontakti
Print verzija


Home
O Fakultetu
Uprava
Studentska služba
Nastavnici i saradnici
Oglasna tabla
Ispitni rokovi
Rezultati ispita
Rasporedi nastave
Stručni Studij Sporta
Dodiplomski studij
Postdiplomski studij
Pedagoško-didaktička grupa predmeta
Drugi ciklus studija
Visine naknada
Konkurs - rezultati (I rok)
Konkurs - rezultati (II rok)
Konkurs - master
Educa
Sportski logos
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

O Fakultetu

Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru je javna ustanova u državnoj svojini. Fakultet je pravni sljedbenik Pedagoške akademije Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, najstarije članice Univerziteta, koja je osnovana 1950. godine. Dan Fakulteta je 5. februar. Osnovna djelatnost Fakulteta je visoko i više obrazovanje, obrazovanje kadrova za osnovne i srednje škole. Nastavno-naučni i naučno-istraživački proces na Fakultetu odvija se u okviru studijskih grupa, prema nastavnim planovima i programima, za redovne i vanredne studente, putem predavanja, vježbi, konsultacija, seminara, hospitovanja, mentorskog rada, vorkšopova (workshop), ekskurzija, provjera znanja i drugih oblika. Fakultet jedini u BiH ima studijske grupe za muziku i likovno.

Na Fakultetu studiraju studenti iz svih krajeva BiH, kao i iz zemalja okruženja. U nastavnom procesu, pored 45 zaposlenika Fakulteta, angažovano je 70 nastavnika i saradnika sa Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci, Bihaću, Beogradu među kojima su najpoznatija imena iz oblasti visokog obrazovanja sa područja bivše Jugoslavije.

Fakultet, na lokalitetu Univerzitetskog kampusa, koristi nekoliko objekata, rekonstruisanih vlastitim sredstvima. Za odvijanje nastavnog procesa na svih 10 studijskih grupa i za preko 2000 studenata to je nedovoljno. Ipak, treba navesti, da je Fakultet iz vlastitih sredstava osavremenio nastavni proces nabavkom i primjenom najsavremenije audiovizuelne opreme. Upravni odbor i dekan Fakulteta, nizom svojih odluka, stimulišu postdiplomce da magistriraju, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, što za rezultate ima obezbjeđenje vlastitog kadra.

Svjesni su da se osavremenjavanjem nastavnih učila, učioničkog prostora, povećanjem knjižnog fonda, izgradnjom laboratorija, u kojima će se vršiti istraživanja i eksperimentalni razvoj, kao i intenzivnijim naučno-istraživačkim radom, otvaraju vrata perspektivnije budućnosti ovog Fakulteta.

U vremenu novih društvenih uslova i novog odnosa prema visokom obrazovanju, na Fakultetu se prati reforma visokog obrazovanja u BiH. U tom smislu smo od akademske 2006/07. godine počeli sa upisom studenata koji studiraju po Bolonjskim principima.
 

© 2010, Nastavnički fakultet Mostar. Sva prava zadržana.