Konkurs za izbor dekana

Konkurs za izbor dekana

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:142-1-6/56-15/16 od 5.02. 2016. godine,  Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje  KONKURS za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.

Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Dnevni list"Konkurs je objavljen dana 6.2.2016.godine u "Dnevnom listu".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konferencija za studente postdiplomskih studija - april 2016. godine

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) organizuje drugu po redu Konferenciju za studente postdiplomskih studija u aprilu 2016. godine. Prva konferencija, odrzana u maju 2015. godine, je bila veoma uspjesna. Konferencija je rijetka prilika mladim istrazivacima iz Bosne i Hercegovine, sa Balkana i iz svijeta da razmijene svoje ideje i iskustva, te da dobiju dragocjene povratne informacije od uvazenih profesora i strucnjaka iz njihove oblasti interesovanja. 

Ucesce na konferenciji je besplatno, a IUS ce najbolje radove nagraditi novcanim nagradama.

U prilogu se nalazi zvanicni poster, a tekst poziva slijedi u nastavku.

Obavijest za studente - Work&Travel USA

Nagrada dekana

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa studija koji su u prethodnoj godini položili sve ispite zaključno sa 30.9.2015.godine i ostvarili najmanju prosječnu ocjenu 8 ili više da se do 1.2.2016.godine sa indexom jave u studentsku službu.

Promocija diplomiranih studenata I i II ciklusa studija i magistara nauka - subota, 13.februar 2016.godine u 11 sati

Promocija diplomiranih studenata I i II ciklusa studija i magistara nauka - subota, 13.februar 2016.godine u 11 sati

Promocija diplomiranih studenata I i II ciklusa studija i magistara nauka, koji su svoj studij završili u 2015. godini, održat će se u  subotu 13.02.2016. godine u 11.00 sati u Sportskoj dvorani, Sjeverni logor, Mostar.

Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu studija po Odsjecima za akademsku 2015./16.godinu i procedura prijave teme diplomskog rada

Obavijest o uplati diplome za studente koji su naučni stepen magistra nauka stekli u 2015.godini

Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij okončali u 2015.godini

Obavještavamo studente I i II ciklusa koji su okončali studij u 2015.godini da su obavezni najkasnije do 30.1.2016.godine uplatiti iznos na ime troškova izrade diplome (pogledati u nastavku).

Ovjera zimskog semestra za sve studente I i II ciklusa upisane u akademskoj 2015./16.godini

Obavještavamo sve studente upisane u akademskoj 2015./16.godini da su dužni u periodu od 18.1. - 20.2.2016.godine ovjeriti zimski semestar.

Uplata druge rate školarine za akademsku 2015./16.godinu za sve studente po kategorijama

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku uplatiti drugu ratu školarine za akademsku 2015./16.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom u studentsku službu radi evidentiranja uplate u index.
ŠIFRA ZA UPLATU SE MORA PISATI NA UPLATNICAMA.
Napominjemo da prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.

Januarsko-februarski ispitni rokovi-akademska 2015./16.godina

Obavještavamo studente da je na sjednici NNV-a donešena Odluka o januarsko-februarskim ispitnim rokovima, i to u dva termina:
 
I termin: od 18.1. - 3.2.2016.godine
II termin. od 4.2. - 20.2.2016.godine
 

Studenti su obavezni prije prijave ispita, uplatiti ratu za ljetni semestar (redovni) odnosno drugu ratu školarine (red.uz plaćanje i vanredni studenti) i donijeti uplatnicu u studentsku službu.
Prijava ispita -  od 11.1.2016.godine. Prijave se kupuju u prizemlju zgrade Fakulteta. Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.
Način popunjavanja prijave http://nf.unmo.ba/page83911855.aspx
Studenti mogu skinuti rokove klikom na odsjek koji studiraju (u nastavku).
 
 

V A Ž N O !!!!!!Odluka o načinu polaganja ispita u akademskoj 2015./16.godini

Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu Stručnog studija iz oblasti sporta za akademsku 2015./16.godinu

Oglas o prijemu na pedagoško-didaktičku grupu predmeta - od 7.12. - 24.12.2015.godine

Seminaru mogu prisustvovati oni kandidati koji od 7.12. do 24.12.2015.godine na adresu Nastavničkog fakulteta u Mostaru putem pošte ili direktno na protokol Fakulteta, uz prijavu (može se skinuti klikom na dokument ispod) dostave slijedeću dokumentaciju:
 
1. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci - ovjerena kopija)
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci - ovjerena kopija)
3. ovjerena kopija diplome o završenom studiju V (VKV), VI (VŠS), odnosno VII stepena (VSS) ne starija od 6 mjeseci.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Dekanatu Fakulteta na telefon: 036/558-276.

Uslovi za završetak dodiplomskog studija po predbolonjskom sistemu studiranja